Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Sơn Trà

Gia: 60 Triệu/m2 - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

Gia: 210 Triệu/m2 - Diện tích : 504 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

a2e51ac5ddb1366b74333275bd79531c.jpg

Gia: 85 Triệu/m2 - Diện tích : 292.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

577723e779f17eb08ae02ca3e7700ad4.jpg

Gia: 26 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

8af77bb5e41129ee55700efba7f6e2e5.jpg

Gia: 26 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

7ad750c58d0c4f1cf759cc2bea233fd4.jpg

Gia: 110 Triệu/m2 - Diện tích : 850 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

61671afb50e805b8c996e02c7ce0ed95.jpg

Gia: 55 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

d373c1965b0dac1752153ff6b0a57409.jpg

Gia: 120 Triệu/m2 - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

95fd35cc83cf458a3f0f3d46eef2f3b0.jpg

Gia: 40 Triệu/m2 - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

08d696b7dfe1e7eec5548b44b709d79d.jpg

Gia: 85 Triệu/m2 - Diện tích : 292 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

5ebfe0a54989871b05d09ebbea196a3e.jpg

Gia: 26 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

fd38dd7935dca33fc615eefa45f70bb6.jpg

Gia: 110 Triệu/m2 - Diện tích : 850 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

d94c0b8212ec956af03eb8fc8a3bc8ef.jpg

Gia: 155 Triệu/m2 - Diện tích : 375 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

91e3470520a5454807b138cb6f04e82b.jpg

Gia: 55 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

78552271cb98590e2bb9188ab809c6de.jpg

Gia: 120 Triệu/m2 - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

8640897c532dc9d624eb3543b4a65754.jpg

Gia: 40 Triệu/m2 - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

f8b6ed16280726c3654374d8c15d465f.jpg

Gia: 210 Triệu/m2 - Diện tích : 504 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

a2c04e682e0944797509cc20c564ec88.jpg

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

630aab72b9b02a3f2ff606ac2e145cb1.jpg

Gia: 210 Triệu/m2 - Diện tích : 504 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

8d1667171b9ca5b2ed4e65659f279264.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

ec4975b18bc452c3f1df38da283158e2.jpg

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

5fba55362286a77e5a24bfee955fc322.jpg

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

23f33fb43314243ffe820b782ed16975.jpg

Gia: 85 Triệu/m2 - Diện tích : 292.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

682caf1e7f010b376b4b98cfe3bf36ea.jpg

Gia: 85 Triệu/m2 - Diện tích : 292.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

a7fd23fe39c2943cf98b99027ce2d85d.jpg

Gia: 110 Triệu/m2 - Diện tích : 420 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

7bf4c9685ad2ce9324c2795b13465c32.jpg

Gia: 28 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

503d9a79ca4a6c82191b5d9f1c5a4518.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

7d29d479f548c496be303d95aced5610.jpg

Gia: 120 Triệu/m2 - Diện tích : 304 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

c26ca8e74f755ab6acf4cfa9f793cf57.jpg

Gia: 55 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

5be0fa187e75b1f64cc3aa8e7abf79da.jpg

Gia: 155 Triệu/m2 - Diện tích : 375 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

3ea85d7c1e0023a25e71469d5dec30fe.jpg

Gia: 120 Triệu/m2 - Diện tích : 304 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

aebfc926d463fe02230f4fc9076df96d.jpg

Gia: 41 Triệu/m2 - Diện tích : 322.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

a7509d183046903bf172456179c9c8f9.jpg

Gia: 41 Triệu/m2 - Diện tích : 322.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

17eaa32be1aa4f2554e152e2af2dd755.jpg

Gia: 110 Triệu/m2 - Diện tích : 420 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

42b56b44bb70962abc18f52f5b1ad557.jpg

Gia: 28 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

f163909dc3e707af5603c9e566c6b671.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

e869420f53fc0d4b02e13360c3c8aa43.jpg

Gia: 41 Triệu/m2 - Diện tích : 322.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

bc6e688fe95ce1116742e74397be1c91.jpg

Gia: 55 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

2f4595cc8efda6966150cadd3ea3a3ef.jpg

Gia: 41 Triệu/m2 - Diện tích : 322 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

23a3dccd60e889dabe2c3e04bf207a19.jpg

Gia: 55 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

7f1f5488e64fa8289a40bd19596d4aa6.jpg

Gia: 28 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

62a65c23ba3dcb9c1867c3f4cc1848aa.jpg

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 172 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

260a2ee0e3198732b7bb14463ec4c911.jpg

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

4bb5742782440f4b6de6a473aed3eeea.jpg

Gia: 28 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

db059baa38820d599cfbccb604782514.jpg

Gia: 22 Tỷ - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

f4ca59a076c07b1ba1c2fab0672c2043.jpg

Gia: 41 Triệu/m2 - Diện tích : 322.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

fa45c738911ad4823852a0e7f6c8eb51.jpg

Gia: 30 Tỷ - Diện tích : 1156 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

eb937bc06101c194e48762c85a4dad6d.jpg

Gia: 120 Triệu/m2 - Diện tích : 132 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

a7a9c0488ab3758424da7ccff73363c8.jpg

Gia: 250 Triệu/m2 - Diện tích : 2634 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

88c84cf1e50dd1d83b776cb04292b946.jpg

Gia: 2.45 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng